lldb-server

 • 远程调试
  • 分2个端
   • lldb client
    • 运行在 local system
     • 比如 Linux,Mac
   • lldb server
    • 不同平台
     • LinuxAndroidlldb-server
      • 不依赖于lldb
       • 因为:已静态链接包含了LLDB的核心功能
       • 对比:lldb是默认是动态链接liblldb.so
     • MaciOSdebugserver
    • 运行在 remote system
    • 实现了remote-gdb的功能
   • 两者通讯
    • 用的是:gdb-remote协议
     • 一般是在TCP/IP之上运行
  • 细节详见:
   • docs/lldb-gdb-remote.txt
  • 资料

results matching ""

  No results matching ""